Regulamin

Regulamin kursu on-line „Praktyczne uczenie maszynowe dla programistów”

Dzień dobry!

Nazywam się Uladzimir Aliakseichanka (Vladimir Alekseichenko) i jestem organizatorem odpłatnego kursu on-line pomagającego programistom przekwalifikować się, zacząć używać uczenia maszynowego do rozwiązywania problemów, które dają korzyści dla biznesu. Kurs organizuję w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Moje dane rejestrowe: Biznes Myśli – Uladzimir Aliakseichanka, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, NIP: 6751364881.

Kurs odbędzie się całkowicie on-line w dniach od 29 października 2018 do 23 grudnia 2018 roku, a sprzedaż dostępu do kursu będzie od 18 kwietnia 2018 roku.

Poniżej znajduje się regulamin kursu, w którym znajdziesz informacje m.in. o procedurze zakupu dostępu do kursu, zasadach uczestnictwa w kursie, sposobach płatności za udział w kursie, procedurze odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym, przetwarzania danych osobowych, wykorzystywaniu plików cookies i innych technologii śledzących.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących kursu, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail hello@dataworkshop.eu


Pozdrawiam
Vladimir Alekseichenko

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Biznes Myśli – Uladzimir Aliakseichanka, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, NIP: 6751364881.

 2. Blue Media – Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; w zakresie świadczenia usług płatniczych Blue Media jest wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod nr IP17/2013,

 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 5. Kurs – kurs on-line „Uczenie maszynowe dla programistów” poświęcony wprowadzeniu w uczenie maszynowe osoby, które już programują, którego twórcą jest Administrator,

 6. PayPal - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),

 7. Przelewy24.pl – serwis płatności elektronicznych Przelewy 24.pl wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,

 8. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://dataworkshop.shoplo.com/strona/regulamin,

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Administrator organizuje Kurs i umożliwia Użytkownikowi odpłatne wzięcie udziału w Kursie na zasadach określonych w Regulaminie.  

 2. Do wzięcia udziału w Kursie nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:  

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 3. Użytkownik nie może wziąć udziału w Kursie anonimowo ani pod pseudonimem.

 4. Zakazane jest podczas zakupu Kursu oraz podczas udziału w Kursie dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy internetowych.

 5. Wszystkie ceny widoczne na stronie dataworkshop.eu są cenami netto. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Wszystkie ceny na stronie sklepu (pod adresem http://dataworkshop.shoplo.eu) są cenami brutto (czyli już zawierają VAT).

§ 3

Warianty Kursu

 1. Administrator przewiduje trzy warianty Kursu: BASIC, GOLD, PREMIUM.

 2. Użytkownik może wziąć udział w Kursie w ramach jednego wybranego przez siebie wariantu. Wybór wariantu następuje podczas zakupu dostępu do Kursu zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

 3. Wszystkie warianty Kursy opisane są pod następującym adresem: https://dataworkshop.shoplo.com. Opis zawiera również ceny poszczególnych wariantów Kursu.

§ 4

Zawartość i przebieg Kursu

 1. Kurs odbędzie się całkowicie on-line w dniach od 29 października 2018 do 23 grudnia 2018 roku.

 2. Kurs składa się z 8 modułów. Realizacja każdego modułu przewidziana jest na jeden tydzień trwania Kursu. Kolejne moduły będą udostępnianie Użytkownikowi stopniowo, w odstępach tygodniowych.

 3. Zawartość Kursu opisana jest pod następującym adresem: http://dataworkshop.eu/

 4. Zawartość Kursu różni się w zależności od wariantu Kursu. Użytkownik będzie miał dostęp do zawartości Kursu odpowiadającej wybranemu przez Kupującego wariantowi Kursu.

 5. Zawartość Kursu zostanie udostępniona Użytkownikowi poprzez przesłanie mu jego adres e-mail informacji pozwalających uzyskać dostęp do zawartości Kursu oraz pobrać zawartość Kursu na dysk lub do pamięci swojego komputera lub innego urządzenia. Pobranie zawartości Kursu będzie możliwe w ciągu roku od rozpoczęcia Kursu.

 6. Każdy Użytkownik biorący udział w Kursie uzyska dostęp do specjalnej, zamkniętej grupy wsparcia na Slacku związanej z Kursem. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z grupy w sposób zgodny z prawem, regulaminem serwisu Slack oraz dobrymi obyczajami. W przeciwnym wypadku, Użytkownik może zostać bezpowrotnie usunięty z grupy. Grupa będzie aktywna również po zakończeniu Kursu (co najmniej jeden miesiąc od zakończenia Kursu).

 7. W zależności od wybranego przez Użytkownika wariantu Kursu, Użytkownik może korzystać z dodatkowych świadczeń zapewnianych przez Administratora w czasie trwania Kursu. Opis dodatkowych świadczeń w ramach poszczególnych wariantów Kursu znajduje się pod następującym adresem: https://dataworkshop.shoplo.com.

 8. Komunikacja między Użytkownikiem a Administratorem w czasie trwania Kursu będzie odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Oznacza to, że Użytkownik może otrzymywać od Administratora wiadomości e-mail związane z przebiegiem Kursu.

 9. Na zawartość Kursu składają się również zadania do samodzielnej realizacji przez Użytkownika. W zależności od wybranego wariantu Kursu, Użytkownik może mieć możliwość konsultacji poszczególnych zadań z Administratorem. W zależności od wybranego wariantu Kursu.

 10. W ciągu dwóch tygodni od zakończenia Kursu, Administrator udostępni Użytkownikowi podsumowanie Kursu. W zależności od wybranego wariantu Kursu, Użytkownik może również otrzymać certyfikat potwierdzający udział w Kursie.  

 11. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z zawartością lub przebiegiem Kursu, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail hello@dataworkshop.eu

§ 5

Prawa autorskie i dane

 1. Prawa autorskie do Kursu i jego zawartości przysługują Administratorowi.

 2. Poprzez wzięcie udziału w Kursie, Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji do Kursu. Użytkownik może korzystać z Kursu w ramach dozwolonego użytku osobistego.

 3. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie zawartości Kursu bez zgody Administratora stanowić będzie naruszenie praw autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną Użytkownika.

 4. Dane zawarte w Kursie przeznaczone są wyłącznie do użytku w związku z udziałem w Kursie. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania tych danych w innych celach niż udział w Kursie.

 5. Część zadań zawartych w Kursie może polegać na uzyskiwaniu dostępu do różnego rodzaju danych w Internecie. Administrator dostarcza Użytkownikowi w ramach kursu wytyczne dotyczące uzyskiwania dostępu do takich danych, nie ponosząc jednocześnie odpowiedzialności za działania podejmowane przez Użytkownika.

§ 6

Zakup dostępu do Kursu

 1. Jeżeli Użytkownik chce wziąć udział w Kursie, musi wykupić dostęp do Kursu w wybranym przez siebie wariancie.

 2. W celu zakupu dostępu do Kursu, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:


  1. przejść na stronę sprzedażową znajdującą się pod adresem https://dataworkshop.shoplo.com,

  2. wybrać interesujący go wariant Kursu,

  3. wypełnić formularz zamówienia,

  4. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”,

  5. dokonać płatności ceny za dostęp do Kursu zgodnie z wybranym wariantem Kursu; płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie wybranego przez Użytkownika pośrednika płatności (Blue Media, Przelewy24.pl albo PayPal).

 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownikowi zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną oraz fakturę (jeżeli w ramach formularza zamówienia wyraził chęć otrzymania faktury poprzez zaznaczenie stosownej opcji).

 4. Administrator zapewnia również Użytkownikowi możliwość zakupu dostępu do Kursu w ramach indywidualnego kontaktu z Administratorem. W takiej sytuacji, zamiast podejmować kroki, o których mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik musi wysłać wiadomość na adres hello@dataworkshop.eu, a w odpowiedzi Administrator prześle Użytkownikowi instrukcję dokonania płatności, podając numer rachunku bankowego lub nazwę konto PayPal do wykonania przelewu. Po odnotowaniu płatności na rachunku bankowym lub koncie PayPal, Administrator prześle Użytkownikowi wiadomość powitalną oraz fakturę (jeżeli Użytkownik poprosił o taką fakturę). Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

§ 7

Płatności on-line

 1. W ramach procedury, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość dokonania płatności za dostęp do Kursu za pośrednictwem następujących podmiotów świadczących obsługę płatności on-line:

  1. Blue Media S.A.,

  2. PayPro S.A. (Przelewy24.pl),

  3. PayPal.

 2. Płatność on-line, za wyjątkiem płatności PayPal, może odbyć się z wykorzystaniem szybkiego przelewu elektronicznego albo karty płatniczej Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

 4. Użytkownik dokonuje płatności on-line w toku składania zamówienia, zostając przekierowanym bezpośrednio na stronę wybranego pośrednika płatności. W przypadku płatności kartą płatniczą, za chwilę dokonania płatności przyjmuje się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji. Niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji, Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną, o której mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu.

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Administratorem bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 5. Ponadto, Administrator przyznaje wszystkim Użytkownikom prawo do odstąpienia od umowy najpóźniej do dnia 11 listopada 2018 roku. By wykonać to prawo, Użytkownik musi przesłać do Administratora wiadomość e-mail na adres hello@dataworkshop.eu Wiadomość powinna być zatytułowana „Proszę o zwrot pieniędzy” i zawierać w swojej treści dane identyfikujące Użytkownika oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia od umowy. Po otrzymania takiej wiadomości, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów zwrotu dokonanej przez Użytkownika płatności.

§ 9

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z udziałem w Kursie, przesyłając wiadomość na adres e-mail hello@dataworkshop.eu Wiadomość powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie związane z reklamacją.

 2. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni, przesyłając odpowiedź na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

§ 10

Dane osobowe

 1. Wykupując dostęp do Kursu, Użytkownik przekazuje Administratorowi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wykonania umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu oraz w celu wystawienia faktury dokumentującej zakup dostępu do Kursu i uwzględnienia tej faktury w dokumentacji księgowej Administratora.

 4. Administrator może przetwarzać również dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania newslettera, po uprzednim uzyskaniu od Użytkownika zgody stosownej treści.

 5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia z Administratorem umowy lub otrzymywania newslettera.

 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 7. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.  

 8. Administrator nie udostępnia danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim, chyba, że Użytkownik wyraził stosowną zgodę w tym zakresie.

 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uprawnienie to Użytkownik może zrealizować, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail hello@dataworkshop.eu

 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jego dane osobowe będą przetwarzane w ramach następujących systemów i narzędzi:

  1. system Shoplo służący do zarządzania procesem sprzedaży dostępu do Kursu,

  2. system ConvertKit służący do komunikacji mailowej z Użytkownikiem,

  3. system IFirma służący do wystawiania faktur oraz prowadzenia księgowości,

  4. narzędzia Google takie jak Google Spreadsheet i Google Forms służące do wspierania procesu korespondencji z Użytkownikiem, w tym do archiwizacji komunikatów przekazywanych Administratorowi przez Użytkownika.

 12. W związku z korzystaniem przez Administratora z systemów i narzędzi, o których mowa w ust. 11 powyżej, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na serwerach zapewnianych przez dostawców systemów i narzędzi, w tym na serwerach znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej.

 13. Administrator zapewnia, że dostawcy systemów i narzędzi, o których mowa w ust. 11 powyżej podejmują wszelkie odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.  

§ 11

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik
 5. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

 6. kod śledzenia Google Analitycs oraz Yandex.Metrica – w celu analizy statystyk Serwisu.

 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że system, w oparciu o których będzie udostępniany Użytkownikowi Kurs będzie rejestrował wszelkie czynności podejmowane przez Użytkownika w ramach Kursu. Administrator może uzyskiwać dostęp do tych informacji w celu śledzenia postępów Użytkownika i dostosowywania Kursu do jego indywidualnych potrzeb.


§ 12

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov....

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/.... Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został opublikowany pod adresem https://dataworkshop.shoplo.co... w dniu 18 kwietnia 2018 roku.

 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Regulaminem, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail hello@dataworkshop.eu

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów