Regulamin

Regulamin kursów on-line „Praktyczne uczenie maszynowe od podstaw”, "Praktyczne wprowadzenie do Pythona" oraz warsztatów i konferencji. 

Dzień dobry!

Nazywam się Uladzimir Aliakseichanka (Vladimir Alekseichenko) i jestem organizatorem odpłatnych kursów on-line pomagającym programistom i innym przekwalifikować się, zacząć używać uczenia maszynowego do rozwiązywania problemów, które dają korzyści dla biznesu. Przy okazji online kursów, organizuję również odpłatne jednodniowe warsztaty w wybranych miastach w Polsce oraz jednodniową odpłatną konferencję. Kursy, warsztaty i konferencję organizuję w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (organ prowadzący rejestr to Minister Rozwoju). Moje dane rejestrowe: Biznes Myśli – Uladzimir Aliakseichanka, ul. Filipa Eisenberga 11/16, 31-523 Kraków, NIP: 6751364881, REGON: 368264834. 

Kurs „Praktyczne uczenie maszynowe od podstaw” odbędzie się całkowicie on-line w dniach od 29 marca 2021 do 23 maja 2021 roku (8 tygodni, całkowicie online).

Kurs "Praktyczne wprowadzenie do Pythona" odbędzie się całkowicie on-line w dniach od 1 marca 2021  do 21 marca 2021 roku (3 tygodnie, całkowicie online). 

Daty przyszłych warsztatów oraz konferencji są lub zostaną opublikowane na stronie internetowej: tour.dataworkshop.eu oraz conf.dataworkshop.eu. 

Poniżej znajduje się regulamin, w którym znajdziesz informacje m.in. o procedurze zakupu dostępu do kursów oraz biletów na warsztaty i konferencję, zasadach uczestnictwa w kursach, warsztatach i konferencji, sposobach płatności, procedurze odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym, przetwarzania danych osobowych, wykorzystywaniu plików cookies i innych technologii śledzących. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących kursu, proszę pisać na adres e-mail hello@dataworkshop.eu


Pozdrawiam
Vladimir Alekseichenko

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Biznes Myśli – Uladzimir Aliakseichanka, ul. Filipa Eisenberga 11/16, 31-523 Kraków, NIP: 6751364881.

 2. Blue Media – Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; w zakresie świadczenia usług płatniczych Blue Media jest wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod nr IP17/2013,

 3. imoje - ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909,

 4. Twistio - spółkę działającą pod firmą handlową Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000689624, numer identyfikacji podatkowej 9512442875, REGON 367977970, kapitał zakładowy 1 000 000,00 PLN, wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych Komisji Nadzoru Finansowego z numerem RIP000456,

 5. Konferencja – jednodniowa konferencja organizowana przez Administratora, której szczegóły opisane są na stronie conf.dataworkshop.eu,

 6. Warsztat – warsztat organizowany przez Administratora, którego szczegóły opisane są na stronie tour.dataworkshop.eu,

 7. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 8. Użytkownik – osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 9. Kurs I - kurs on-line „Praktyczne uczenie maszynowe od podstaw” poświęcony wprowadzeniu w uczenie maszynowe w praktyczny sposób, którego twórcą jest Administrator,

 10. Kurs II - kurs online "Praktyczne wprowadzenie do Pythona" poświęcony wprowadzeniu do języka oprogramowania Python, który jest używane w uczeniu maszynowym (między innymi wyżej wymienionymi Kurs I oraz kurs II), którego twórcą jest Administrator,

 11. Kurs - uogólnienie które dotyczy Kurs I, Kurs II.

 12. PayPal - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),

 13. Przelewy24.pl – serwis płatności elektronicznych Przelewy 24.pl wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,

 14. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://dataworkshop.shoplo.com/strona/regulamin,

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Administrator organizuje Kurs i umożliwia Użytkownikowi odpłatne wzięcie udziału w Kursie na zasadach określonych w Regulaminie. Administrator organizuje również Warsztaty oraz Konferencję, w których również umożliwia Użytkownikowi odpłatne wzięcie udziału. 

 2. Do wzięcia udziału w Kursie, zakupu biletu na Warsztat lub Konferencję nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:  

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 3. Użytkownik nie może wziąć udziału w Kursie, Warsztatach lub Konferencji anonimowo ani pod pseudonimem.

 4. Zakazane jest podczas zakupu Kursu, biletu na Warsztaty lub Konferencję oraz podczas udziału w Kursie dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy internetowych.

 5. Wszystkie ceny widoczne na stronie dataworkshop.eu, tour.dataworkshop.eu i conf.dataworkshop.eu są cenami brutto. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Wszystkie ceny na stronie sklepu (pod adresem https://dataworkshop.shoplo.com) są cenami brutto (czyli już zawierają VAT).

§ 3

Warianty Kursu I oraz Kursu II

 1. Administrator przewiduje trzy warianty Kursu I: Basic, Gold, Premium.

 2. Administrator przewiduje jeden warianty Kursu II.

 3. Użytkownik może wziąć udział w Kursie w ramach jednego wybranego przez siebie wariantu. Wybór wariantu następuje podczas zakupu dostępu do Kursu zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

 4. Wszystkie warianty Kursu opisane są pod następującym adresem (opis zawiera również ceny poszczególnych wariantów Kursu): 

  1. Kurs I: https://dataworkshop.eu/pl/practical-machine-learning,

  2. Kurs II: https://dataworkshop.eu/pl/intro-python.

§ 4

Zawartość i przebieg Kursu

 1. Sprzedaż dostępu do kursów nowej edycji rozpocznie się 14 grudnia 2020 roku. 

 2. Pierwsze materiały pomocnicze dostaje się po zakupie Kursu, więc od tego momentu rozpoczyna się wykonywanie usługi.

 3. Kurs odbywa się całkowicie online.

  1. Kurs I odbędzie się w dniach od 29 marca 2021 do 23 maja 2021 roku. Składa się z 8 modułów. Zawartość Kursu I opisana jest pod następującym adresem: dataworkshop.eu/pl/practical-machine-learning,

  2. Kurs II odbędzie się w dniach od 1 marca 2021 do 21 maja 2021 roku. Składa się z 3 modułów. Zawartość Kursu II opisana jest pod następującym adresem: dataworkshop.eu/pl/intro-python,

 4. Realizacja każdego modułu Kursu przewidziana jest na jeden tydzień trwania Kursu. Kolejne moduły będą udostępnianie Użytkownikowi stopniowo, w odstępach tygodniowych.

 5. Zawartość Kursu różni się w zależności od wariantu Kursu. Użytkownik będzie miał dostęp do zawartości Kursu odpowiadającej wybranemu przez Kupującego wariantowi Kursu.

 6. Informacje o dostępie do Kursu zostanie udostępniona Użytkownikowi poprzez przesłanie mu jego adres e-mail informacji pozwalających uzyskać dostęp do zawartości Kursu oraz pobrać zawartość Kursu na dysk lub do pamięci swojego komputera lub innego urządzenia. Pobranie zawartości Kursu będzie możliwe w ciągu roku od rozpoczęcia Kursu.

 7. Każdy Użytkownik biorący udział w Kursie uzyska dostęp do specjalnej, zamkniętej grupy wsparcia na Slacku związanej z Kursem. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z grupy w sposób zgodny z prawem, regulaminem serwisu Slack oraz dobrymi obyczajami. W przeciwnym wypadku, Użytkownik może zostać bezpowrotnie usunięty z grupy. Grupa będzie aktywna również po zakończeniu Kursu (co najmniej jeden miesiąc od zakończenia Kursu).

 8. W zależności od wybranego przez Użytkownika wariantu Kursu, Użytkownik może korzystać z dodatkowych świadczeń zapewnianych przez Administratora w czasie trwania Kursu. Opis dodatkowych świadczeń w ramach poszczególnych wariantów Kursu zgodnie § 4 ust. 3 Regulaminu.

 9. Komunikacja między Użytkownikiem a Administratorem w czasie trwania Kursu będzie odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą Slacku. Oznacza to, że Użytkownik może otrzymywać od Administratora wiadomości na slacku, e-mail lub telefonicznie związane z przebiegiem Kursu.

 10. Na zawartość Kursu składają się również zadania do samodzielnej realizacji przez Użytkownika. W zależności od wybranego wariantu Kursu, Użytkownik może mieć możliwość konsultacji poszczególnych zadań z Administratorem. W zależności od wybranego wariantu Kursu.

 11. W ciągu dwóch miesięcy od zakończenia Kursu, Administrator udostępni Użytkownikowi podsumowanie Kursu. W zależności od wybranego wariantu Kursu, Użytkownik może również otrzymać certyfikat potwierdzający udział w Kursie.  

 12. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z zawartością lub przebiegiem Kursu, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail hello@dataworkshop.eu

§ 5

Prawa autorskie i dane

 1. Prawa autorskie do Kursu i jego zawartości przysługują Administratorowi.

 2. Poprzez wzięcie udziału w Kursie, Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji do Kursu. Użytkownik może korzystać z Kursu w ramach dozwolonego użytku osobistego.

 3. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie zawartości Kursu bez zgody Administratora stanowić będzie naruszenie praw autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną Użytkownika.

 4. Dane zawarte w Kursie przeznaczone są wyłącznie do użytku w związku z udziałem w Kursie. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania tych danych w innych celach niż udział w Kursie.

 5. Część zadań zawartych w Kursie może polegać na uzyskiwaniu dostępu do różnego rodzaju danych w Internecie. Administrator dostarcza Użytkownikowi w ramach kursu wytyczne dotyczące uzyskiwania dostępu do takich danych, nie ponosząc jednocześnie odpowiedzialności za działania podejmowane przez Użytkownika.

§ 6

Warsztaty i Konferencja

 1. Administrator jest organizatorem Warsztatów i Konferencji.

 2. Szczegóły wszystkich Warsztatów oraz Konferencji opisane są na stronach: tour.dataworkshop.eu (Warsztat) i conf.dataworkshop.eu (Konferencja).

 3. Użytkownik może odpłatnie wziąć udział w Warsztatach lub Konferencji, kupując bilet w sposób opisany w § 7 Regulaminu.

 4. Zakup biletu uprawnia do wzięcia udziału w wybranym Warsztacie lub Konferencji. Program i przebieg Warsztatów oraz Konferencji opisane są na stronach: tour.dataworkshop.eu i conf.dataworkshop.eu

 5. Biorąc udział w Warsztatach lub Konferencji wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie własnego wizerunku w celu robienia zdjęć i materiałów filmowych podczas Warsztatów lub Konferencji. Jednoczeniście Administrator informuje, że nie będą one wykorzystywane do innych celów niż promocja DataWorkshop.

§ 7

Zakup dostępu do Kursu, bilety na Warsztaty i Konferencję

 1. Jeżeli Użytkownik chce wziąć udział w Kursie I, Kursie II, Warsztacie lub Konferencji musi zakupić dostęp do Kursu w wybranym przez siebie wariancie, bilet uprawniający do udziału w Warsztacie lub Konferencji. 

 2. W celu zakupu dostępu do Kursu, biletu na Warsztat lub Konferencję Użytkownik musi podjąć następujące kroki:

  1. przejść na stronę sprzedażową znajdującą się pod adresem dataworkshop.shoplo.com

  2. wybrać interesujący go wariant Kursu I, Kursu II, Warsztat lub Konferencję,

  3. wypełnić formularz zamówienia,

  4. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”,

  5. dokonać płatności wartości zamówienia; płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie wybranego przez Użytkownika pośrednika płatności (Blue Media, Przelewy24.pl, imoje, Twistio albo PayPal).

 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownikowi zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną oraz fakturę (jeżeli w ramach formularza zamówienia wyraził chęć otrzymania faktury poprzez zaznaczenie stosownej opcji).

 4. Administrator zapewnia również Użytkownikowi możliwość zakupu dostępu do Kursu, biletu na Warsztat lub Konferencję w ramach indywidualnego kontaktu z Administratorem. W takiej sytuacji, zamiast podejmować kroki, o których mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik musi wysłać wiadomość na adres hello@dataworkshop.eu, a w odpowiedzi Administrator prześle Użytkownikowi instrukcję dokonania płatności (fakturę proformę, fakturę VAT, bezpośrednio numer rachunku bankowego lub nazwę konto PayPal) do wykonania przelewu. Po odnotowaniu płatności na rachunku bankowym lub koncie PayPal, Administrator prześle Użytkownikowi wiadomość powitalną i w razie potrzeby fakturę (jeżeli Użytkownik poprosił o taką fakturę). Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

§ 8

Płatności on-line

 1. W ramach procedury, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość dokonania płatności za dostęp do Kursu, Konferencji, Warsztatu za pośrednictwem następujących podmiotów świadczących obsługę płatności on-line:

  1. Blue Media S.A.,

  2. ING Bank Śląski SA (imoje), 

  3. Twisto Polska sp. z o.o.,

  4. PayPro S.A. (Przelewy24.pl),

  5. PayPal.

 2. Płatność on-line, za wyjątkiem płatności PayPal, może odbyć się z wykorzystaniem szybkiego przelewu elektronicznego albo karty płatniczej Blik, Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

 4. Użytkownik dokonuje płatności on-line w toku składania zamówienia, zostając przekierowanym bezpośrednio na stronę wybranego pośrednika płatności. W przypadku płatności kartą płatniczą, za chwilę dokonania płatności przyjmuje się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji. Niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji, Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu.

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Administratorem bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy.

 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 6. Ponadto, Administrator przyznaje wszystkim Użytkownikom prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest dostęp do Kursu I najpóźniej do dnia 29 marca 2020 roku. By wykonać to prawo, Użytkownik musi przesłać do Administratora wiadomość e-mail na adres hello@dataworkshop.eu Wiadomość powinna być zatytułowana „Proszę o zwrot pieniędzy” i zawierać w swojej treści dane identyfikujące Użytkownika oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia od umowy. Po otrzymania takiej wiadomości, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów zwrotu dokonanej przez Użytkownika płatności.

§ 10

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z udziałem w Kursie przesyłając wiadomość na adres e-mail hello@dataworkshop.eu Wiadomość powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie związane z reklamacją.

 2. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni, przesyłając odpowiedź na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.


§ 11

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: dataworkshop.shoplo.com/strona/polityka-prywatnosci

§ 12

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov....

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/.... Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został opublikowany pod adresem https://dataworkshop.shoplo.co... w dniu 26 kwietnia 2020 roku.

 2. Zmiany dotyczące dat i zakresu sprzedawanych kursów najbliższej edycji (wiosna 2021) zostały wprowadzone 11 grudnia 2020 roku.

 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Regulaminem, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail hello@dataworkshop.eu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl